fbpx

REGULAMIN KONKURSU

„Valvoline motocykle – nagradzamy lojalnych klientów”


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Valvoline motocykle – nagradzamy lojalnych klientów”, zwanego dalej „Konkursem”, jest VTD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Śląska 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w pod numerem KRS 0000193329, o kapitale zakładowym w wysokości 55 000,00 zł, o numerze NIP 5842472854, o numerze REGON 192763513, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 19.04.2021 do dnia 31.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Konkursem.
1.4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Celem Konkursu jest promocja Organizatora i zwiększenie sprzedaży produktów Organizatora objętych Konkursem.
1.6. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanymi dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom Organizatora, w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub kupi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
1.7. Organizator ma prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), pod warunkiem że zmiany nie będą pogarszać sytuacji Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana do wiadomości Uczestników przed datą wejścia jej w życie.
1.8. Konkursem objęte są następujące produkty z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w czasie trwania Konkursu (zwane dalej „Produktami”):

OLEJE DO MOTOCYKLI I SKUTERÓW 2T
nazwa produktu kod opakowanie
VALVOLINE SYNPOWER 2T 862065 1 L
VALVOLINE RACING 2T BLUE 867952 1 L
VALVOLINE DURABLEND 2T 862010 1 L
VALVOLINE DURABLEND SCOOTER 2T 862064 1 L
 

OLEJE DO MOTOCYKLI I SKUTERÓW 4T

nazwa produktu kod opakowanie
VALVOLINE SYNPOWER 4T 5W40 862060 1 L
VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W30 861911 1 L
VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W40 VE14007 4 L
VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W40 862066 1 L
VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W50 796017 4 L
VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W50 862067 1 L
VALVOLINE DURABLEND 4T 10W40 VE14217 60
VALVOLINE DURABLEND 4T 10W40 VE14207 4 L
VALVOLINE DURABLEND 4T 10W40 862061 1 L
VALVOLINE DURABLEND 4T 15W50 879997 1 L
VALVOLINE DURABLEND 4T 20W50 862063 1 L
 

 

 

OLEJE DO ZAWIESZEŃ MOTOCYKLI

nazwa produktu kod opakowanie
VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 5W 795859 1 L
VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 10W 795860 1 L
VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 15W 795881 1 L
 

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI FILTRÓW POWIETRZA

nazwa produktu kod opakowanie
VALVOLINE AIRFILTER OIL VE885 1 L
VALVOLINE AIRFILTER CLEANER VE90630 5 L
 

SMAR DO ŁAŃCUCHA

nazwa produktu kod opakowanie
VALVOLINE SYNTHETIC CHAIN LUBE 887049 500 ml

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych przez kontrahentów Organizatora, do obowiązków których należy składanie zamówień na Produkty* zwanych dalej „Uczestnikami”.
2.2. Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, o której mowa w punkcie 2.1. powyżej, musi uzyskać zgodę swojego pracodawcy na wzięcie udziału w Konkursie.
2.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora;
b) osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Konkursu na zlecenie Organizatora;
c) małżonkowie, dzieci i dalsi zstępni, rodzice oraz rodzeństwo osób wymienionych w literach a) lub b) powyżej.
2.4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie lub przekazanie takiego oświadczenia przedstawicielowi handlowemu Organizatora. W takim przypadku w Konkursie nie zostaną uwzględnione Produkty zamówione przez byłego Uczestnika, za które nie została jeszcze przyznana nagroda.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, o której mowa w punktach 2.1. Regulaminu, która przystąpiła do udziału w Konkursie poprzez akceptację Regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”).
3.2. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać: imię i nazwisko, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu komórkowego, adres email, adres do korespondencji, (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
3.3. Formularz Rejestracyjny należy wypełnić na stronie internetowej pod adresem: www.vtd.com.pl/formularz_motocykle. W Konkursie zostaną uwzględnione wyłącznie prawidłowo wypełnione Formularze Rejestracyjne.
3.4. Wypełnienie i przesłanie Formularza oznacza zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz akceptację Regulaminu.
3.5. Uczestnik ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Przesłanie komunikacji w Konkursie lub nagród z wykorzystaniem danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym lub w dalszym toku Konkursu uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.

IV. ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują między sobą o to, który z nich – w ramach Konkursu zamówi Produkty Organizatora objęte promocją o największej łącznej wartości.
4.2. Warunkiem uwzględnienia w Konkursie zamówień złożonych przez Uczestników, o których mowa w pkt 2.1., jest opłacenie tych zamówień. Zamówienia anulowane lub nieopłacone nie będą uwzględniane w Konkursie.
4.3. Produkty zakupione przez Uczestników w czasie trwania Konkursu nie podlegają zwrotom.
4.4. Organizator nagrodzi ograniczoną liczbę Uczestników Konkursu, którzy najlepiej wykonali określone przez Organizatora zadanie konkursowe – zamówili Produkty Organizatora objęte promocją o największej łącznej wartości – tj. osiągnęli najlepszy wynik zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V niniejszego regulaminu) i przyzna im nagrody.
4.5. Po zakończeniu Konkursu, w ciągu 21 dni od dnia jego zakończenia, Organizator ustali wyniki Konkursu, sporządzając listę Uczestników według wartości złożonych przez nich zamówień na produkty objęte promocją (w porządku malejącym). Na liście ujęci zostaną tylko ci Uczestnicy, wobec których spełnione zostały warunki określone w pkt 4.2.
4.6. W Konkursie będą uwzględniane tylko Produkty objęte promocją, które zostały zamówione w czasie trwania Konkursu.

V. NAGRODY W KONKURSIE

5.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają Nagrody.
5.2. Nagrodami w Konkursie są karty Sodexo o różnej wartości, uzależnionej od łącznej kwoty wszystkich zakupów dokonanych w okresie trwania promocji (zwane dalej „Nagrodami”):
a) 20 Uczestników, którzy osiągną próg zamówień w wysokości 5000 zł netto otrzymuje karty Sodexo o wartości 600 zł,
b) 50 Uczestników, którzy osiągną próg zamówień w wysokości 3500 zł netto otrzymuje karty Sodexo o wartości 400 zł,
c) Pozostali Uczestnicy, którzy osiągną próg zamówień w wysokości 2000 zł netto otrzymają nagrody pocieszenia w postaci kart Sodexo o wartości 200 zł.

5.3. Koszt dostarczenia nagrody pozostaje po stronie Organizatora.
5.4. Nagrody w postaci kart Sodexo będą przekazywane w terminie do 90 dni, od dnia ustalenia wyników Konkursu, nie później niż do dnia 27.08.2021 r.
5.5. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
5.6. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
5.7. Jeżeli wydanie zamówionej nagrody w postaci kart Sodexo będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
5.8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
5.9. Elementem nagrody jest dodatkowo kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości karty Sodexo, która nie zostanie wydana zwycięzcom, ale Organizator potrąci ją przed wydaniem nagrody i odprowadzi tytułem podatku od wygranej w konkursie do właściwego urzędu skarbowego.
5.10. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (nagrody) uzyskanej przez zwycięskiego Uczestnika. Element pieniężny nagrody nie zostanie w związku z tym wydany Uczestnikowi, lecz zostanie on przeznaczony na uiszczenie należnego od tego Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych nagród kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu Uczestnika należny podatek dochodowy z tytułu wygranej.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu należy przesłać do Organizatora na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu i nie później niż w terminie 45 od dnia zakończenia Konkursu.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, adres email i numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
6.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Treść Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. Zasady Konkursu określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
7.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez VTD Sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celu wzięcia udziału w Konkursie w tym w szczególności celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów (towarów oraz usług).
7.4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@vtd.com.pl .
7.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
7.6. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług).
7.7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora danych osobowych.
7.8. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7.9. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane partnerom handlowym Organizatora – dostawcom usług potrzebnych do przeprowadzenia Konkursu, a także podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną dla Konkursu i firmom kurierskim.
7.10. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.
7.11. Promocja skierowana jest dla sklepów i warsztatów i łączy się z innymi akcjami obowiązującymi w tym samym czasie.

 

Menu